Методична робота

     Навчальний рік дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня.З 1 червня до 31 серпня триває літній оздоровчий період для дітей. Навчальний заклад здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи та плану  на літній оздоровчий період. Річний план роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником і погоджується з відділом освіти Франківської адміністрації.

       План роботи закладу на літній оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

       Наша педагогічна діяльність є - сучасною, відповідає світовим стандартам та тенденціям розвитку освіти, -  стратегічною за своїм характером, визначає основоположні, принципово важливі напрями  дошкільної освіти для оновлення змісту та гуманізації, є дороговказом в процесі пошуку сучасних підходів до організації ефективного, такого, що відповідає вимогам сучасності.

            Уроботі дошкільного закладу закладено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та всебічний розвиток дошкільника, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору. Програма «Українське дошкілляі»  забезпечує реалізацію освітніх завдань у сучасному виховному процесі.

            Державна національна програма уже визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріорітетні напрямки та шляхи створення системи неперервного навчання та виховання дітей для досягнення нею високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей фізичного і духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального, культурного потенціалу, як найвищої цінності націїї. Систематично та послідовно колективом закладу вирішується відкрите питання розвитку особистості дошкільника, особливо його збалансованості. Адже високі показники у навчанні та достатній рівень вихованості дитини часто не забезпечують її успішної життєдіяльності. Розвиток – складний і тривалий процес становлення особистості, набуття індивідом соціального досвіду в спілкуванні та спільній діяльності з іншими людьми.

            Сприятливі перспективи для збалансованого розвитку окреслюються  і Програмою розвитку ДНЗ №48  на 201-2016 р., і щорічними планами роботи.

Основні шляхи покращення якості освіти

·       Наша педагогічна діяльність є - сучасною, відповідає світовим стандартам та тенденціям розвитку освіти, -  стратегічною за своїм характером, визначає основоположні, принципово важливі напрями  дошкільної освіти для оновлення змісту та гуманізації, є дороговказом в процесі пошуку сучасних підходів до організації ефективного, такого, що відповідає вимогам сучасності, життєвого простору - природного, культурного, соціального, простору “Я”.. Комплексний підхід до розвитку. виховання. і навчання дошкільника;

·       Підвищення інтенсивності інтеграційних процесів в освітній роботі дошкільного закладу;

·       Урахування закономірностей фізичного, психічного, інтелектуального, емоційного, соціального та духовного розвитку дитини впродовж     її перебування в дошкільному закладі;

·       Формування у дошкільників  реалістичного сприймання картини світу, сприяння становленню дитячого світогляду, оптимістичного        світобачення;

·       Формування передумов навчальної діяльності;

·       Здійснення  інклюзивної освіти дошкільників (виявлення дітей з особливими потребами та робота з ними );

·       Створення та запровадження інноваційних технологій розвитку навчання та виховання;

·       Інформатизація освітнього процесу, впровадження інформаційно-комунікативних технологій;

·       Створення банку комп`ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням інформаційних технологій

·       Проходження педагогами курсів комп`ютерної грамотності;

·       Створення сайту дошкільного закладу;

·       Підвищення  контролю за якістю освітньої роботи в ДНЗ;

·        Відмова від жорсткої регламентації діяльності дошкільника та педагога.